ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВ РЕЧНИК

Дискусия в 'Ресурси' започната от Nikolay Delchev, 18 Май 2017.

Статус на темата:
Темата е затворена за постване.
 1. Nikolay Delchev

  Nikolay Delchev Owner ФорумФинанси

  Регистриран:
  11 Мар 2017
  Постове:
  431
  Лайкове:
  309
  Репутация:
  79
  Актив(и) -
  Asset - В балансовия отчет на всяка фирма активите се вписват с положителен знак (положителна стойност). Те могат да са: пари в брой и ценни книжа, дълготрайни материални aкmuвu (сгради и оборудване), фирмена репутация, маркови названия, патенти и авторски права.

  Американска депозитна разписка (АДР) -
  American Depository Receipt (ADR) - Когато някой американски инвеститор иска да си купи акции в чуждестранна фирма, американска банка извършва покупката на тези акции и ги държи на депозит. След това тя издава АДР, която дава право на инвеститора да притежава чуждестранните акции и да получа дивидентите от тях, изплащани, естествено в щатски долари.

  Амортизация -
  Depreciation- Намаляването на стойност-та на един актив във времето се нарича амортизация. Данъчните власти разрешават на фирмите да приспадат в определена степен стойността на сградите и другите основни средства като технологично оборудване, автомобили и копирни машини например, отразена в счетоводните им книги, фирмата счита подобно намаляване на стойността за свой разход, което й позволява да намали отчитаните приходи. Фирмите предпочитат да приспадат амортизационните отчисления във възможно най-голяма степен и възможно най-рано.

  Арбитраж - Arbitrage - Когато в цените на един и същ продукт на различни пазари съществуват разлики, арбитражистът купува големи количества от продукта на пазар, където той е по-евтин, за да ги продаде на пазар, където продуктът е по-скъп. Тази арбитражна операция е проста за осъществяване и се е извършвала векове наред за извличане на печалби, поддържайки по този начин ефективното функциониране на пазарите.
  Базисен пункт -
  Basis point - Една стотна част от един процент. Пазарите на облигации са се разбили в такава степен и се регулират толкова фино, че вече не е достатъчно доходността да се изчислява в мерни единици като четвъртини или шестнадесетини от процента. Тя понякога се изменя съвсем малко, затова измерването ѝ е възможно само ако се използва единица мярка, равна на стотна от процента, и наречена базисен пункт. Повишаването на доходността на дадена облигация с една четвърт същевременно означава покачване с 25 базисни пункта.

  Баланс (счетоводен баланс / балансов отчет) -
  Balance sheet - Балансовият отчет представя схематично всички активи и пасиви на дадена фирма. Балансът е своеобразна „снимка" на „здравето" на фирмата в определен момент от времето. Когато активите превишават пасивите, акционерите са удовлетворени. Капиталът им, т.е. разликата между активите и пасивите, се нарича акционерен (собствен) капитал (shareholders' /owners'/ equity).

  Банкрут (фалит) -
  Bankruptcy - Когато една фирма не може да изплати дълговете си, тя се обявява в банкрут (фалит). В някои страни на разорилите се фирми се дава възможност да преструктурират дейността си, за да могат да погасят задълженията си към кредиторите. В законодателствата на САЩ и Великобритания процедурата по обявяване на банкрут е известна съответно като „Глава 11" (Chapter 11) или „Получаване на вземанията" (Receiver-ship). Ако фирмата не съумее да намери никакво разрешение на проблемите си, тя се ликвидира.

  Бартер (натурална размяна). -
  Barter - Чрез размяната на една стока срещу друга бартерът (търговията в натура) позволява на търговците да избегнат проблема на неконвертируемите валути. В повечето развити държави бартерът не е необходим, защото при покупка и продажба на стоки е много по-лесно да се използва посредничеството на конвертируемите валути. Но в множество други страни, които прилагат изкуствени валутни курсове, местната валута не може да се обменя за чуждестранна на международните пазари. Бартерът често е единствената възможност за установяване на стопански взаимоотношения с държави, които изпитват недостиг на твърди валути като щатския долар или германската марка.

  БВП (БНП) -
  GDP, GNP - Брутният вътрешен продукт (БВП) и брутният национален продукт (БНП) измерват общото равнище на икономическата дейност в една страна. БВП измерва съвкупното вътрешно производство на стоки и услуги в дадена страна. БНП е по-широк измерител, който включва взаимоотношенията на страната с чужбина, каквито са нейният износ и внос, както и доходът от операции в чужбина. Нито БВП, нито БНП обаче са показател, който обхваща пълно всички дейности в икономиката, тъй като много от тях остават неотчетени от официалната статистика - например работата на доброволни начала, незаплащаната домакинска работа, опустошаването на природната среда или незаконната търговия с наркотици. Независимо че БВП и БНП са само оценки за размерите на икономиката, me все пак остават най-точните показатели за нейното измерване, които на практика могат да се използват.

  Борса -
  Bourse - Думата „бурс" (bourse), която във френския език означава „кесия", постепенно е придобила по света значение на пазар на ценни книжа и други финансови инструменти (фондова борса).

  Борсова (борсово-търгувана) стока -
  Commodity - Понятието борсова (борсово-отношение на суровините и стоките с ниска степен на преработка като златото или чая например. Такива стоки може лесно да се купят и да се продадат на световните пазари, защото са относително еднородни (хомогенни): златото от Сибир е толкова злато, колкото и златото от Невада. Борсовите стоки могат да се разменят посредством сделки за незабавна доставка (касови сделки, сделки „спот"), опции или сделки за бъдеща доставка (срочни сделки). Други примери за борсовотъргувани еднородни стоки са вълната, среброто, калаят, платината, телешкото месо, суровият нефт и, разбира се, прословутите свински деликатеси.

  Брокер (борсов посредник) -
  Broker- Подобно на посредника в една агенция за недвижими имоти, които осигурява срещата на интересите на купувачи и продавачи, брокерът на фондовата борса е междинното звено, което изпълнява ролята на посредник при извършване на финансови сделки (транзакции), като обикновено за тази своя дейност получава комисионна, изчислявана в зависимост от обема на осъществените сделки с ценни книжа.

  • Дилърът (dealer), от своя страна, е друг тип борсов посредник, който държи на склад запас от стоки, предназначени за продажба на инвеститорите. Някои от инвестиционните банки изпълняват и двата вида посреднически функции и не без основание те се наричат брокер-дилъри (broker/dealers).
  Валута (чуждестранни пари) -
  Foreign exchange- валута (чуждестранни пари) са парите на различните държави по света. Тези парични единици се обменят една за друга така, както и всяка друга стока може да стане обект на размяна, а цените им се обявяват (котират) по отношение на други парични единици. Швейцарският франк например струващ определено количество японски йени; новозеландският долар струва определено количество евро. Търговията с валути се осъществява 24 часа в денонощието главно от банки, които са свързани електронно с други банки по целия свят.

  Глас-Стийгол -
  Glass-Steagall - В САЩ на търговските банки не е разрешено да емитират търговски ценни книжа, а на инвестиционните банки - да приемат депозити и да предоставят заеми. Това разделение на инвестиционните от търговските банкови дейности е въведено в САЩ през 70-те години с приемането на Закона Глас-Стийгол (The Glass-Steagall Act), който цели да предпази малките банки от „изгубването" им в дебрите на рисковите операции с ценни книжа.

  Голям взрив -
  Big Bang - След дерегулацията на фондовата борса в Лондон се очакваше експлозия на финансовата и търговската активност. Когато предчувстваният, но позакъснял „Голям взрив" все пак избухна, повечето между-народни банки и финансови къщи, специализирани в инвестиционни операции, които бяха купили огромни пакети от финансови инструменти на финансовия пазар в Лондонско-то Сити (централен Лондон), разбраха, че поради нарасналата конкуренция им предстои да загубят много пари. Последваха масово съкращаване на дейността на редица фирми и многобройни уволнения на персонал.

  Горещи пари -
  Hot money - Пари, инвестирани в банките за много кратки срокове, каквито например са еднодневни-те депозити (overnight deposits), са известни като „горещи" пари. В търсене на най-висока възвръщаемост подобни пари попадат в големите банки по света под формата на краткосрочни инвестиции. Те обаче могат да напуснат банките също толкова внезапно, колкото са дошли. Тази вероятност сериозно тревожи управителите на централни банки и министрите на финансите, които съзнават, че горещите пари в определен момент ще бъдат изтеглени от местната икономика, за да се впуснат отново в преследване на най-високи реални лихвени проценти по други части на света.

  Данък върху капиталовата печалба -
  Capital gains tax - Капиталовата печалба (capital gain) представлява нарастване на цената на активи като акциите или недвижимите имоти например. Инвестирането в определена акция би предизвикало формиране на капиталова печалба, в случай че цената на закупената акция се покачи. Капиталовата печалба обикновено се облага с данъци, чиито ставки са различни от ставките, приложими по отношение на други доходи например лихви, изплащания на дивиденти или доходи от реализирани постъпления.

  Дау Джоунс (промишлена средна) -
  Dow Jones Industrial Average - Промишлената средна на Дау Джоунс е сумарен показател за измененията на цените на акциите на тридесет от най-големите фирми в САЩ. Тази средна всъщност е индикаторът за динамиката на фондовата борса в САЩ, който се наблюдава най-масово. Сред тридесетте „синьо-жетонни" (bluechip - във финансовия жаргон се наричат акциите на фирмите с най-добра репутация) фирми, включени в този индекс, са Ай Би Ем, Ей Ти & Ти и Дженъръл Мотърс.

  Двустранни търговски споразумения (спогодби) -
  Bilateral trade agreements - Двустранните търговски споразумения (спогодби) се сключват между две страни, които желаят да се договорят относно начините на уреждане на търговията със стоки и услуги помежду им. Много държави обаче са на мнение, че търговските бариери могат да бъдат премахнати едва когато всички страни се включат в многостранни, а не двустранни споразумения.

  Девалвация -
  Devaluation - При режим на определяне (фиксиране) на стойността на националната валута от правителството неизбежно настъпва момент, когато търговията с тази валута - поради обезценяването ѝ на пазарите -вече не може да продължи на обявените (фиксираните) високи равнища. Когато в подобна ситуация спекулантите започнат да продават обезценяващата се валута на откритите пазари, правителството трябва да се намесва, изкупувайки големи количества от нея с цел да запази цената й висока. Ако обаче правителството се откаже да подкрепя националната валута и допусне понижаване на стойността ѝ, то обявява девалвация и фиксира цената ѝ на по-ниско ниво. При режим на плаващ валутен курс такава ситуация не би могла да възникне, защото една слаба валута ще понижава стойността си постепенно.

  Депресия (икономическа криза) -
  Depression - Депресия означава продължително забавяне на темпа на растеж на икономиката. Признак за депресия е спадът на производството и търсенето. Последствията от нея се изразяват в масово разоряване на фирми и увеличаване на безработицата. Предизвикана донякъде и от световната търговска война, голямата депресия от 2008-2009 година, обхванала целия свят, показа ясно колко висока още тогава е станала степента на взаимозависимост на световната икономика. Правителствата имат възможност да избегнат депресията, като въздействат на икономиката посредством определени икономически стимули - например чрез увеличаване на паричното предлагане или държавните разходи.

  Дерегулация -
  Deregulation - „Que sera, sera" - „Каквото има да става, да става!". Дерегулация представлява премахването на ограниченията пред фирмите и институциите с цел да се насърчи конкуренцията и да се направи икономиката по-ефективна. В процеса на дерегулиране на отрасли като въздушния транспорт, автомоболния транспорт или телефонните услуги например се разрешава да вземат самостоятелни решения относно цените и пазарите независимо от последиците за потребителите.

  Дефицит -
  Deficit - Дефицитът позволява на едно правителство или на една държава да харчи повече, отколкото „заработва" - ситуация твърде благоприятна, за да е практически възможна. в международната икономика се разглеждат два вида дефицит: бюджетен и (външно)търговски.

  • Бюджетен дефицит (budget deficit) се наблюдава тогава, когато данъчните постъпления не са достатъчни за финансиране на правителствените разходи. За покриване на бюджетния дефицит правителството обикновено печата облигации и ги продава на населението и на фирмите.
  • Определението на (външно)търговския дефицит (trade deficit) се основава на същия принцип: страна регистрира (външно)търговски дефицит тогава, когато разходите ѝ за внос преви-шават приходите ѝ от износ.
  Дефлация -
  Deflation - Дефлацията представлява забавяне на темповете на растеж на икономиката. Ако инфлацията или търговските дефицити на една страна са твърде високи, правителството може да „охлади" „прегрялата" икономика, като повиши данъците и намали разходите си. По време на дефлация натискът върху разходите в икономиката е по-слаб, затова цените преустановяват растежа си и вносът намалява. Дефлацията може също да доведе и до дезинфлация (disinflation), m.e. спад на цените - явление, противоположно на инфлацията.

  Дивидент -
  Dividend - Парите в брой, изплащани на акционерите в една фирма, се наричат дивидент. Когато фирма-та работи с печалба, дивидентът може веднага да бъде изплатен на акционерите, но може да бъде и реинвестиран във фирмата. И в двата случая акционерите печелят. Сумата, която не се изплаща като дивидент във втория случай, увеличава стойността на фирмата и цената на акциите й се покачва. Дивиденти могат да се получат и под формата на акции или други ценни книжа.

  Дъмпинг -
  Dumping - Продажбата на стоки на цена, по-ниска от производствените разходи (себестойността), в международната търговия е известна като дъмпинг. Тази не съвсем почтена делова практика се използва от големи фирми производители за завладяване на пазара. Целта е да се изтикат всички конкуренти извън съответното производство или отрасъл, след което монополистът може да увеличава цените по собствено желание.

  Дялово участие (дялов капитал, съучастие) -
  Equity - Дяловото участие (дяловият капитал, съучастието) е форма на собственост (съсобственост). Акционерът притежава (дялов) капитал в една фирма точно така, както и собственикът на къща притежава (дялов) капитал в къщата и в движимото имущество в нея. В баланса на фирмата дяловият капитал показва частта от фирмата, която принадлежи на нейните акционери, след като пасивите бъдат приспаднати от активите ѝ. Нетната стойност (net worth) на една фирма, т.е. активите минус пасивите ѝ, се нарича още акционерен (собствен) капитал (shareholders' /owners'/ equity).
   
  V.Andreev likes this.
 2. Nikolay Delchev

  Nikolay Delchev Owner ФорумФинанси

  Регистриран:
  11 Мар 2017
  Постове:
  431
  Лайкове:
  309
  Репутация:
  79
  Еластичност (чувствителност) -
  Elasticity - Еластичността (чувствителността) е мярка за вероятното изменение, т.е. „разтягане", на дадена променлива при определена ситуация. Ценовата еластичност, в частност, показва как се изменя търсенето на един продукт при дадено изменение на неговата цена. Един купувач, отличаващ се с висока еластичност на търсене например ще обходи пазара и ще си купи желаната стока, стига тя да се продава там. Еластичността може да намери приложение при изследването на редица фактори, свързани с търсенето и предлагането.

  Заместване (замяна) на вноса (импортна субституция) -
  Import substitution - заместване (замяна) на вноса (импортна субституция). Заместването (замяната) на вноса (импортната субституция) е вид правителствена политика, която принуждава потребителите да заместват (заменят) вноса със стоки и услуги местно производство. Такава политика намира широко приложение през 80-те години в силно задлъжнелите страни от Латинска Америка. Целта й е да бъде спестено разходването на скъпо струващите на една държава валутни резерви. Проблемът на подобна политика обаче е, че повечето страни не могат да осъществяват ефективно производство без помощта на вносни компютри или трактори например, при което поради липсата на високотехнологични производствени средства губи цялата икономика. Когато бариери от типа на импортната субституция принуждават потребителите в различни страни да купуват само местните продукти, винаги губи и свободната търговия, защото онези държави, които се нуждаят в най-голяма степен от нарастване на износа, обикновено се насочват към производство на продукти, неконкурентни на световните пазари.  Зелена поща -
  Greenmail - При „надушване" на предстоящ опит за враждебно придобиване на контрол върху ръководената от тях фирма - независимо дали по обичайния начин или вследствие на изкупуване чрез дълг - мениджърите могат лесно да убедят своите опоненти да променят намеренията си, като им предложат голямо финансово възнаграждение. Понятието „зелена поща" се свързва именно с използването на финансови стимули, какъвто например може да бъде обратното изкупуване на акциите, държани от опоненти-те, при изключително изгодни за тях условия с цел предотвратяване на евентуален техен опит за враждебно придобиване на контрол върху фирмата.

  Златен парашут -
  Golden parachute - Ако се опасяват от враждебно придобиване на контрол в ръководената от тях фирма, мениджърите могат да включат в собствените си пакети от възнаграждения огромни по размер гарантирани заплати и премии - като компенсация, в случай че бъдат принудени да напуснат фирмата. Подобни „златни парашути" трябва да им помогнат да „стъпят на земята меко", т.е. с пълни джобове пари, ако случайно си загубят работата. Тази практика донякъде е успокоителна за мениджърите, но в края на краищата акционерите са онези, които одобряват или отхвърлят исканията им за повишаване на мениджърските възнаграждения.

  Избягал капитал -
  Flight capital - С понятието „избягал" капитал се означават средствата, прехвърлени в чужбина от граждани, които се опасяват, че развитието на собствената им национална икономика или законодателство може да превърне трудно спестените им пари в неизползваеми или ненужни. Латиноамериканците например, които се страхуват от висока инфлация в родните си страни, купуват долари и ги прехвърлят в Европа или в Северна Америка, като в случая често не спазват съществуващия в техните страни валутен контрол. Обикновено, колкото повече една държава се стреми да предпази националната си валута от обмен и последващо изпращане в чужбина, толкова повече тя неволно стимулира бягството на капитал.

  Иконометрия (иконометрика) -
  Econometrics - Иконометрията (иконометриката) представлява научно използване на статистически методи и формули за изграждане на икономически теории. Иконометриците (иконометристите) прилагат сложни математически модели с цел да симулират ситуации от действителността и да проверят (тестват) ефектите върху икономиката от изменения на определени фактори например лихвените проценти, данъци-те или инвестициите.

  Индекс на потребителските цени (ИПЦ) -
  Consumer price index (CPI) - За да следят развитието на инфлацията, правителствата наблюдават цените на „кошница" от стоки и услуги, за която се предполага, че е представителна по отношение на месечните разходи на средностатистическия индивид. ИПЦ се използва и за коригиране на фиксирани-те доходи, каквито са пенсиите и социалните плащания. Изчисляването на разходите по издръжката на живота във всяка отделна страна също се основава на индекса на потребителските цени в страната, наричан „индекс на цените на дребно (ИЦД)" (retail price index (RPI) във Великобритания или „индекс на издръжката на живота" (cost of living index) другаде.

  Институционални инвеститори -
  Institutional investors - Институции от рода на застрахователните компании и пенсионните фондове оперират с билиони долари, йени и лири, които във всеки момент могат да бъдат инвестирани на световните пазари. Икономическите решенията, предприемани от такива институции, омаловажават в значителна степен тези на останалите участници на международните пазари, в това число и на редица правителства. Най-големите институционални инвеститори в света обикновено са японски, защото високата норма на спестяване в тази страна създава цели планини от пари, които непрекъснато се инвестират на пазарите по света.

  Инфлация -
  Inflation - Инфлация е процентното нарастване на цените в икономиката, което обикновено се измерва с индекса на потребителските цени (ИПЦ). Много централни банки виждат в инфлацията най-голямото икономическо зло за света и въздигат в своя първостепенна задача контрола върху всички разходи, дори подобна политика да доведе до икономическа рецесия. Счита се, че инфлацията вреди на всеки отделен икономически субект - потребители, производители, пенсионери и т.н.

  Капиталови пазари -
  Capital markets - Капиталовият па-зар представлява борса или няколко борси, на които се търгуват ценни книжа - да речем, облигации или други дългосрочни дългови инструменти. Най-популярната инвестиция на международните капиталови пазари са американските съкровищни бонове поради високата им ликвидност: те могат да бъдат купувани и продавани в големи количества почти по всяко време денем или нощем. Преобладаващият обем на търговията на капиталовия пазар обаче не се извършва на вързани по електронен път и образуват единен и голя международен пазар.

  Касов поток (валутен поток) -
  Cash flow - Поддаващата се на бързо извършване оценка за парите (в брой), които влизат в или излизат от (касата на) дадена фирма през определен период от време, се нарича касов поток. Този показател дава ясна представа за действителните печалби на фирмата, тъй като не си служи със счетоводни конвенции от рода на амортизацията, позволяващи на фирмата да занижи сумата на отчитаните по своите счетоводни книги печалби с цел да плати по-малко данъци. Изчисляването му е изчистено от всякакви счетоводни трикове и затова касовият поток показва какви са истинските приходи на фирмата.

  Класическа икономика -
  Classical economics - Основната идея на класическата икономическа теория е твърдението, че икономиката винаги се придвижва в посока към равновесие. Тази идея е формулирана през XVIII и XIX в. от Адам Смит, Дейвид Рикардо и Джон Cтюapт Мил. Според класическата икономическа теория в периоди, когато твърде много хора търсят работа, заплатите се понижават до момента, в който и последният желаещ е нает като работник. Проблемът, посочен от Джон Мейнард Кейнс през XX в., се състои обаче в това, че работните заплати много рядко се понижават. Ако забележката на Кейнс е вярна, икономистите класици би следвало да се съгласят, че пълна-та заетост е само едно тяхно „допускане".

  Комунизъм -
  Communism - Според Маркс: „От всекиго според способностите, всекиму според потребностите." Целта на комунистическото общество е постигането на пълно равенство. Тази утопична идея е развита през XIX в. от някои философи-икономисти, но главно от Карл Маркс, който се опитва да намери алтернатива на капиталистическата система след ужасяващите злоупотреби с нея в ранните етапи на промишлената революция. Изходът според Маркс е революция на пролетариата: предполага се, че работниците по света ще се обединят, за да създадат утопията, при която всички са равни.

  Корекция (приспособяване) (на пазара) -
  Correction - Икономическите агенти, които очакват цените на даден пазар да продължат да се покачват, биха окачествили необяснено тяхно спадане като временна (пазарна) корекция (приспособяване).
   
 3. Nikolay Delchev

  Nikolay Delchev Owner ФорумФинанси

  Регистриран:
  11 Мар 2017
  Постове:
  431
  Лайкове:
  309
  Репутация:
  79
  Мостов заем -
  Bridge loan - Мостовите заеми позволяват на заемополучателя да получи средства за кратък период от време до договарянето на дългосрочни заеми - на по-късен етап. Международният валутен фонд и Банката за между-народни разплащания обикновено предоставят мостови заеми на бедните страни, докато тези страни успеят да договорят получаването на заеми от Световната банка и други институции, специализирани в отпускането на дългосрочен кредит. Мостовите заеми се погасяват веднага щом бъде получено дългосрочно кредитиране.

  Намаляваща възвръщаемост -
  Diminishing returns - Първата фаза в процеса на дадено производство или потребление почти винаги е и най-благодатна. Гладният човек например би бил по-малко склонен да плати една и съща сума пари за второто или третото парче от скъп сладкиш, след като е изял първото. Аналогично, и във фабриката една нова машина също се подчинява на законите за намаляваща възвръщаемост. Когато първите нови машини бъдат инсталирани, произведената от фабриката продукция рязко нараства. Когато инсталирането на нови машини продължи, производителността продължава да се повишава, но вече не толкова бързо. Затова се казва, че възвръщаемостта на всяка отделна инвестиция е намаляваща.

  Необезпечена облигация -
  Debenture - вид облигация, която не е обезпечена с нищо освен с почтеността (добрата репутация) на издателя (емитента). Това е споразумение за дълг, което може да се прехвърля (негоциира), купува или продава от широк кръг инвеститори. Купувачът на една необезпечена облигация разчита на „пълното си доверие в почтеността" на емитента да изплати задължението. Някои облигации от този вид се изплащат едва когато са удовлетворени вземанията на други кредитори, т.е. на кредиторите с права от по-висок ранг. Подобни „подчинени" необезпечени облигации (subordinated debentures) обикновено дават право на по-висок лихвен процент, който да възнагради държателя им за поетия от него риск.

  Неплащане (неизпълнение на ангажимент) -
  Default - Когато една държава или фирма не е в състояние да се разплати навреме с кредиторите си, често се стига до неплащане. Длъжник, изпаднал в подобни затруднения, обикновено пренебрегва първо лихвените плащания по облигации. Ако не намери изход, той може да откаже да изплаща дори главницата, т.е. първоначално получения заем. Страна, която не обслужва плащанията по своя дълг, рискува да загуби напълно бъдещия си достъп до световната икономика за осъществяване на търговски или финансови сделки.

  Облигация -
  Bond - финансов инструмент, по силата на който едно лице дължи на друго определена сума пари. Облигацията е прехвърляем (негоцируем) къс хартия, който позволява на една фирма или правителство да получава пари назаем за определен период от време. Късчетата хартия, оформени като облигации, могат да бъдат купувани или продавани от различни инвеститори. Този, който притежава облигацията, има право да получи вземането по нейната главница на датата на изплащане (падежа) на облигацията. Наред с изплащането на главницата повечето облигации дават право и на лихвени плащания, изразени в процент от номиналната стойност на облигацията и получавани периодично от държателя ѝ. Съществуват различни видове облигации, сред които са:  • облигациите с фиксиран доход (fixed-income securities) като американските съкровищни бонове например
  • облигациите с плаващ лихвен процент (floating-rate notes), при които лихвеният процент периодично се променя (коригира)
  • Облигациите с нулев купон (zero-coupon bonds) не дават право на лихвени плащания, но пък се продават с отстъпка, за да може купилите ги инвеститори да получат определена печалба при изплащане на (вземането по) облигацията.

  Облигация на приносител -
  Bearer bond - Облигациите на приносител са вид държавни ценни книжа, прехвърляеми на всеки последен техен купувач. Международните шпиони и злодеи например предпочитат плащане под формата на облигации на приносител, защото тези облигации могат да се осребряват, без да е необходимо задаване на допълнителни въпроси. Името на притежателя не е реквизит на облигацията на приносител, освен това то никъде не се регистрира. Държателят на такава облигация има право да получи пълната сума на вземането по облигацията на датата на падежа й, в допълнение към всички лихвени плащания по облигацията.

  Облигация с плаващ лихвен процент (ОПЛП) -
  Floating rate note (FRN) - Облигацията с плаващ лихвен процент представлява дългова ценна книга с периодично коригиран лихвен процент. Повечето подобни облигации използват ЛИБОР (LIBOR), т.е. лихвения процент, предлаган на Лондонския междубанков пазар (London Interbank Offered Rate), като изходна основа за определянето на лихвения процент, който следва да се изплати на държателя на облигацията. Редица банки и инвеститори предпочитат сигурността на облигациите с плаващ лихвен процент, защото в периоди на съществени колебания на лихвените проценти, когато цените на облигациите с фиксиран лихвен процент могат да претърпят значителни изменения, цените на ОПЛП оста-ват сравнително стабилни. За да запазят конкурентоспособността си по отношение на останалите финансови инструменти, облигациите с плаващ лихвен процент променят лихвеното си плащане, не цената си.

  Обръщаема (конвертируема) облигация -
  Convertible bond - За да направи своите облигации или друг вид ценни книжа по-привлекателни за инвеститора, дадена фирма може да регламентира възможността тези ценни книжа да бъдат обръщаеми (конвертируеми), т.е. да могат да бъдат обменяни срещу други ценности, обикновено акции на самата фирма. По време на „живота" на обръщаемата облигация притежателят й има право, но не и задължение, да размени облигацията срещу определено количество акции. Тъй като това е вид опция, инвеститорът може само да спечели, като реши например да обърне (конвертира) облигацията си само когато акциите на фирмата станат достатъчно скъпи, за да направят обръщането (конвертирането) смислено.

  Опция за покупка (получаване) -
  Call option - Опцията за покупка (получаване) дава право да се купи (получи) даден актив на определена цена и в рамките на определен период от време. Инвеститор, който очаква цената на дадена акция да се покачи, би купил опция за покупка на акцията. Цената на опцията за покупка расте дотогава, докогато нараства и цената на ценната книга под опция (underlying security). Международните инвеститори имат избора да купуват опции относно най-разнородни финансови инструменти например акции, борсови стоки, фючърсни контракти или чуждестранни валути.

  Пазари (бичи/мечи) -
  Bull market & Bear Market - (пазар на „биковете", пазар на „мечките"). Мечката, ръмжаща и недоверчива, е символът, с който във финансовия жаргон се обозначава всеки пазар, на който цените се понижават. Бикът, втурнал се напред, от друга страна символизира оптимизма на всеки пазар, на който цените се покачват.

  Печалба -
  Earnings - Печалбата на една фирма всъщност е спечеленото от нейните операции в даден период. Тя представлява остатък, получен след приспадане на разходите от получените приходи (постъпления). Печалбата - този прословут последен балансов ред - в счетоводството се нарича още нетен доход (netincome). За отделния индивид доходът представлява паричната сума, която той занася вкъщи, включително доплащанията за извънреден труд и премиите.

  Платежен баланс -
  Balance of payments - Платежният баланс на една страна измерва нейната търговия със стоки, услуги и пари. Той е вид „баланс", защото при записа всеки отделен трансфер на стоки и услуги се балансира от равен по стойност трансфер на пари в страна, чийто износ превишава вноса например, получава пари срещу стоките и услугите, които е изнесла в повече: така търговията със стоки и услуги, обобщена в текущата сметка на платежния баланс, се уравновесява от трансферите на пари, обобщени в капиталовата му сметка.

  Политика на доходите (подоходна политика) -
  Incomes policy - Пример за определена политика на доходите (подоходна политика) е изпълнението на дадена правителствена програма за контрол върху инфлацията, която се основава на намаляването на реалния разполагаем доход на потребителите. Подоходната политика е често използван инструмент за контрол върху галопиращата инфлация в страните от третия свят, която води до понижаване на потребителските разходи. За да стабилизира цените, политиката на доходите си служи с мерки като замразяването на работните заплати например, което предизвиква стабилизиране на разполагаемия доход на потребителите.
   
 4. Nikolay Delchev

  Nikolay Delchev Owner ФорумФинанси

  Регистриран:
  11 Мар 2017
  Постове:
  431
  Лайкове:
  309
  Репутация:
  79
  Равновесие -
  Equilibrium - Класическата икономическа теория се основава на предположението, че всички сили в стопанството се стремят към равновесие. Когато цената на един продукт не е нито твърде висока, нито твърде ниска, при изравняване на търсенето и предлагането настъпва равновесие. Така например когато работната заплата, т.е. цената на труда, е достигнала приемливо за икономиката равнище, се приема, че инфлацията и безработица-та са в равновесие. Равновесни състояния съществуват и по отношение на спестяванията, инвестициите и другите икономически променливи.

  Разделение на труда -
  Division of labour - „Месарят, хлебарят и производителят на свещници." всички съвременни икономики са организирани на принципа за разделение на труда. Тъй като човек не може да произвежда ефективно всичко, от което има нужда, работата се разпределя между работници с различни умения. Разделението на труда осигурява по-голяма ефективност на всяка отделна дейност.

  Разпродажба на активи -
  Asset stripping - След придобиване на контрол върху подценена от пазарите фирма активите ѝ могат да бъдат разпродадени на парче, при което да бъдат получени повече приходи, отколкото е струвало придобиването на цялата фирма. Разпродажбата на активи е ключов елемент в операцията по придобиване на контрол, защото постъпленията от разпродадените активи впоследствие се използват за изплащане на дълга, натрупан непосредствено преди поглъщането на фирмата.

  Реколта за пари / реколта за храна -
  Cash crops / food crops „Дай на гладния риба и той ще има какво да яде поне един ден. Дай му въдица и той няма повече да разбере какво е глад." Добитата от един фермер в развиващите се страни реколта, която в миналото изхранвала единствено семейството му, се нарича реколта за храна. За разлика от нея реколтата за пари не се потребява, а се продава срещу пари, с които да се купят облекло, подслон и други блага.

  Сит, Ех -
  Облигация с варант, облигация без варант. в латинския език „кум" (сит) означава „със". Затова облигация с прикачен към нея вариант се нарича още облигация с варант (сит). По аналогия, акция, която се продава с оставащ за изплащане дивидент по нея, се нарича акция с дивидент (сит dividend). За означаване на облигации или акции, по които варантите или дивидентите са вече изчерпани, се използва латинската дума „екс" (ех), със значение „без". При no-привлекателни за инвеститора, дадена фирма може да регламентира възможността тези ценни книжа да бъдат обръщаеми (конвертируеми), т.е. да могат да бъдат обменяни срещу други ценности, обикновено акции на самата фирма. По време на „живота" на обръщаемата облигация притежателят ѝ има право, но не и задължение, да размени облигацията срещу определено количество акции. Тъй като това е вид опция, инвеститорът може само да спечели, като реши например да обърне (конвертира) облигацията си само когато акциите на фирмата станат достатъчно скъпи, за да направят обръщането (конвертирането) смислено.

  Сконтов процент -
  Discount rate - Лихвеният процент, който централните банки прилагат по заемите си за останалите банки и другите финансови институции в страната, се нарича сконтов процент. Този процент обикновено се счита за основен, тъй като динамиката му е точен предвестник за посоката на движение на кредитния пазар като цяло. в САЩ сконтовият процент е този, който федералният резерв прилага по заемите, предоставяни на банките. Той не бива да се бърка с лихвения процент по федералните фондове (federal funds rate - Fed funds) - moвa е лихвеният процент, който самите банки в САЩ прилагат една спрямо друга, когато взаимно си отпускат заеми.

  Сравнителни предимства (преимущества) -
  Comparative advantage - Теорията на сравнителните предимства (преимущества) се основава на една доста практична идея, според която ако дадена страна се отличава в производството на дадена стока като много по-добра от останалите, другите страни не бива да се опитват да дублират това производства. Като разменя стоки и услуги с останалите държави, всяка държава има възможност да съсредоточи усилията си върху производството на продуктите, които може да прави най-добре. Според теорията на сравнителни-те предимства ако една страна умее да произвежда добро-качествено вино например, тя би трябвало да увеличи производството си на вино в такава степен, че да удовлетворява търсенето му в цял свят. Другите държави могат да използват времето си за производство, да речем, на хляб или сирене. След като съответните продукти бъдат разменени между страните, всяка една от тях вече може да си позволи да седне около по-богата трапеза, отколкото ако стоките се произвеждаха само вътре в страната.

  Срочни пазари -
  Forward markets - Срочните пазари се развиват поради необходимостта от покупката на стоки или финансови инструменти в бъдещи моменти. Един производител на пшеница би могъл да сключи срочен договор по силата на който да продаде реколтата, която очаква дa получи идната година, по цена от тази година. Както купувачът, така и продавачът в случая се чувстват по-сигурни поради договарянето на фиксирана цена много преди действителното осъществяване на доставката. За разлика от фючърсните контракти (futures contracts), които се търгуват на борсите при предварително определени (фиксира-ни) цени и дати на доставка, срочните договори могат да се сключват така, че да се съобразят с конкретните потребности на контрагентите - например фирми или финансови институции. Широк спектър от стоки, валути, ценни книжа и други финансови инструменти се търгуват и на срочни пазари.

  Съотношение „дълг/собствен капитал" / дългово съотношение -
  Debt ratio / debt/equity ratio - „Здравето" на една фирма се определя най-добре, като се сравни сумата на нейните задължения със сумата на собствените ѝ средства, т.е. чрез съпоставяне на дълга ѝ с инвестирания във фирма-та акционерен капитал. Основната идея, която стои зад всички видове т.нар. дългови съотношения (debt ratios), e една и съща: ако съотношението е високо, фирмата е получила твърде много заеми и вероятно ще изпита затруднения при изплащането на лихвите, когато настъпи времето за тези плащания, фирма може да подобри своите дългови съотношения, като погасява заемите си или увеличава собствения си капитал, което на практика означава акционери-те да инвестират допълнителни средства.
   
  V.Andreev likes this.
 5. Nikolay Delchev

  Nikolay Delchev Owner ФорумФинанси

  Регистриран:
  11 Мар 2017
  Постове:
  431
  Лайкове:
  309
  Репутация:
  79
  Теория на игрите -
  Game theory - В теорията на игрите, въпреки сложността ѝ, не е никак лесно да се намери решение на всякакъв род конфликти, включително военни и търговски, чрез свеждането им до определена математическа формула. Най-прословута сред игрите в тази теория е т.нар. игра с „нулева сума" (zero-sum game), при която загубата на едната страна означава винаги печалба за другата, тъй като сумата от всички печалби и загуби е равна на нула. Търговските войни обаче не са такава игра с нулева сума, защото ако бъдат събрани всичките печалби и загуби от тях, сумата им може да бъде и по-малка от нула, което означава, че всички са загубили. Когато една страна губи възможността си да продава полезен за света продукт това всъщност е загуба и за потребителите в страната противник

  Търговия между инсайдъри -
  Insider trading - Инсайдъри (insiders) в една фирма са онези длъжностни лица, които предварително узнават какво е състоянието на финансите или някоя от останалите фирмени тайни. При търговията с акции и облигации на фирмата тези хора могат да извличат изгода от вътрешната информация, с която разполагат. в някои страни като Хонконг, Франция и Швейцария търговията между инсайдъри по традиция не се е считала за престъпление. На инсайдърите се е гледало просто като на предвестници относно състоянието на съответната фирма. Този манталитет, изразяващ се в правилото „Дошлият първи се обслужва пръв", обикновено предполага инсайдърите да започват търговията преди дребният инвеститор да може да стори същото. Поради широкия международен натиск търговията между инсайдъри вече се счита за незаконна на почти всеки един от по-важните пазари на света.

  Търговски банки -
  Commercial banks - Търговска банка е тази, която приема депозити и отпуска заеми. в САЩ и Япония на търговските банки е забранено със закон да се занимават с инвестиционни операции, каквито например са пласирането (подписването) на емисии на акции и търговията с акции и облигации. Разделението между търговски и инвестиционни банки обаче става все по-неясно, защото на търговските банки постепенно се разрешава да навлизат в територията на инвестиционната банкова дейност, до неотдавна забранена за тях. Към края на 80-те години девет от десетте най-големи търговски банки в света са японски.

  Търсене -
  Demand - Онази част от икономическата теория и практика, която се занимава с потреблението, е известна като търсене (икономика на търсенето). Търсенето показва какво домакинствата и фирмите биха купили при определена цена. За илюстрация на своите теории икономистите обичат да си служат с графики и за да обяснят очевидната идея, според която, когато цените се изменят, потребителите и производителите също променят поведението си, използват т.нар. криви на търсенето и предлага-нето. Принципната същност на механизма на търсене и предлагане е следната: когато цените растат, предлагане-то на стоки и услуги се повишава, но в същото време намалява търсенето им от потребителите. Когато цени-те спадат, търсенето нараства, но пък предлагането се понижава. При определено ценово равнище настъпва равновесие между търсенето и предлагането. Този механизъм може да се приложи почти към всички пазари на стоки и услуги.

  Управление на (фирмен) дълг -
  Gearing - „Да спечелиш много от малко". Управлението на (фирмен) дълг представлява регулиране на величината на дълга, който дадена фирма е натрупала, по отношение на акционерния й капитал. Често подобно съотношение се нарича просто „дългово съотношение" (debt ratio). Както велосипедът трябва да се включи на по-висока предавка, за да се завърти по-бързо задното му колело, така и фирмата може да предприеме увеличаване на дълга си, за да се стимулира нарастването на средствата на акционерите. Дългът, натрупан по подобен начин, обаче не е без последствия и фирмата би изпаднала в затруднения, ако не може да изплаща навреме бъдещите по-високи лихвени плащания. в повечето случаи пазарите очакват от фирмите съотношение 1 към 1, при което дългът не е по-голям от акционерния капитал. Съотношение 2 към 1, т.е. дълг два пъти по-голям от собствения капитал, понякога също е допустим в определени отрасли. Практиката на управление на дълга (на фирмата) се различава в различните държави.

  Федерален резерв (ФЕД) -
  Federal Reserve - Федералният резерв изпълнява ролята на централна банка в САЩ: контролирай-ки паричното предлагане, федералният резерв регулира банковата система и функционира като кредитор от последна инстанция. Тази институция не е отговорна пред никоя друга, освен пред Конгреса, така че независимостта на действията й е гарантирана. Седемте членове на Съвета на Федералния резерв се назначават от президента на САЩ.

  Финансови къщи -
  Финансови къщи, специализирани в търговията с ценни книжа, се наричат Лондонско Сити (Централен Лондон) „Ситито", в Ню Йорк в същия смисъл се използва названието „Уол Стрийт", в Цюрих - „Банхофщрасе", а в Токио -„Кабуто-чо" (Kabuto-cho). Когато Венеция някога била център на световната търговия, всички банки се намирали на улица „Риалто" (Rialto). Оттук идва знаменитата строфа на Шайлок в Шекспировата пиеса „венецианският търго-вец": „Какво ново на „Риалто"?".

  Фирмени (корпоративни) финанси -
  Corporate finance - Когато фирма или правителство имат нужда от пари назаем, те обикновено се обръщат към инвестиционните банки за съвет как да бъде намерен най-добрият вариант за финансиране при най-добрата цена. Сумите, които заемополучателите изразходват за заплащане на подобни ценни консултации, често по-късно им се възвръщат под формата на намалени разходи по получаването и обслужването на договорения впоследствие заем. Задачата на консултантите е да открият най-доброто съчетание от облигации, акции, суапове и заеми, което позволява на заемополучателя да си осигури финансиране при възможно най-ниски разходи.

  Фискална (данъчно-бюджетна) политика -
  Fiscal policy - Фискалната (данъчно-бюджетната) политика се състои в използване от правителството на правомощията му за налагане на данъци и извършване на държавни разходи с цел въздействие върху икономиката. Правителството може да стимулира икономиката, като увеличи разходите си например създавайки по този начин нови работни места и предизвиквайки растеж на производството.

  Фридман, Милтън -
  Friedman, Milton „Нека пазарите решават!" Милтън Фридман, икономист от Чикагския университет, който днес има последователи по цял свят, е допринесъл повече от всеки друг за развитието на идеите на свободния пазар. Десетилетия наред „чичо Милти" призовава за разпространение на свободната търговия и капитализма по целия свят. „Свободата на избора" е целта на Фридмановата икономика: ако на потребителите бъде позволено да купуват онова, което пожелаят, и ако производителите са свободни да продават онова, което поискат, светът ще стане по-добър за почти всеки негов гражданин.

  Фючърси (фючърсни (стандартизирани срочни) договори (контракти). -
  Futures - Фючърсите (фючърсните контракти) представляват (стандартизирани) договори за покупка или продажба на стоки или финансови инструменти на определена цена в рамките на определен бъдещ период. Поради факта, че сроковете и датите по договорите съвпадат с тези по други договори, фючърсите могат да се търгуват борсово. финансовите фючърси (financial fu-tures) са въведени за първи път в Чикаго през 70-те години - в период, когато брокерите осъзнават, че парите и ценните книжа могат - точно така както и другите стоки - да се купуват и да се продават стандартизирано при условия за бъдеща доставка.

  Хеджиране (защита срещу риск) -
  Hedge - Хеджирането, както подсказва и названието му (hedge в английския език означава жив плет, преграда), представлява бариера, защита срещу неопределеността. Тази операция се състои в покупка или продажба на актив за защита на определена инвестиция от нежелана промяна на пазара. Притежател на акции, който очаква цената им на пазара да се понижи, може да се защити от подобен риск, като закупи опции за продажба, които му дават право да продаде тези акции на висока цена, в случай че цената им на пазара наистина спадне. Много инвеститори използват хеджирането за защита срещу инфлацията, купувайки реални активи - най-често недвижими имоти или злато.

  Хиперинфлация -
  Hyperinflation - Хиперинфлацията се изразява в темп на нарастване на цените, превишаващ 1000 процента годишно. Подобно явление се наблюдава в страни с изключително тежки икономически проблеми - например в Германия през 20-те години и Латинска Америка през 80-те години.

  Централно планирани икономики -
  Centrally planned economies - В централно планираните икономики всички решения се вземат от бюрократичния държавен апарат. Държавата е упълномощена да решава кой какво и колко да произвежда. Образуването на цените и разпределението на ресурсите също са функции на централизираните органи за взема-не на решения. Целта е икономическите решения да станат по-рационални и по-справедливи. Резултатът обаче често се изразява в нараснало похабяване на ресурси и неефективност. Централизирано планираните икономики са известни още и като командно-административни (command), или просто планови (planned) икономики.

  Черен пазар (черна икономика) -
  Black market, black economy - Черни пазари възникват тогава, когато сделките с дадена стока или услуга са забранени или строго контроли-рани. Някои държави допускат функционирането на пазари-те „на черно" почти или напълно без полицейска намеса. в страни, където цената на националната валута се контролира изкуствено, черният пазар обикновено посочва нейна-та действителна пазарна цена. Черната икономика се състои от всички онези „подземни" дейности, които поради своята противозаконност остават нерегистрирани от официалната статистика.
   
Статус на темата:
Темата е затворена за постване.

Сподели

 1. Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате, че можем да поставим „бисквитки” на Вашия кoмпютър / устройство.
  Dismiss Notice